งานบริหารงานทั่วไป ให้มีความรับผิดชอบ งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหาร งานบุคคล งานสิทธิสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง
งานเลขานุการการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานเลือกตั้ง งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป และงานสารสนเทศ
งานประสานงานเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชน งานประชุมต่าง ๆ งานประสานงานหน่วย งานอื่น งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบและงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิชาการ งานงบประมาณ งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
งานสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์ และงานอินเตอร์เน็ตตำบล
งานรวบรวมสถิติทางเทคนิค และวิชาการทุกประเภทและรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและ วิชาการทุกประเภท และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งานกฎหมายและคดี มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานกฎหมายและคดี งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง งานข้อบัญญัติและระเบียบของ อบต. งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน
งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สิน ของทางราชการและสถานที่สาธารณะ งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ งานการประชุมสภา อบต.งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต. งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. งานข้อมูลการเลือกตั้ง งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต. และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย การดำเนินการระงับอัคคีภัยช่วยเหลือบรรเทา ทุกข์ให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัยจากธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งสัตว์และพืช ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรจาก ภัยต่างๆ
งานศูนย์บริการวิทยุสื่อสาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
   
 
งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานเบิกจ่าย รับ นำส่ง เก็บรักษาเงินและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา
งานเบิก จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอื่น ๆ
งานเบิกจ่ายขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ งานจัดสรรเงินต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายงบ ประมาณ งานจัดทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่ายทุก ประเภท งานตรวจสอบบัญชี
งานวิชาการด้านการเงินและบัญชีและการพัสดุ งานช่วยเหลือและให้คำแนะนำวิชาการและระเบียบข้อปฏิบัติทาง การเงินและบัญชี งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานตรวจรายงานต่างๆ งานอุทธรณ์ งานบัญชีภาษีคงค้าง งานรายงานภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่เก็บได้
งานพิจารณาคำร้อง คำขอ หรือ เรื่องราวอื่นๆ ให้ความเห็นและวินิจฉัยสั่งการในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย งานปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
งานชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยว กับงาน การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายข้อบังคับ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสด
   
 
งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
งานควบคุม การก่อสร้างและซ่อมแซมถนน อาคาร สะพาน งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ งานประสานงานหน่วยงานอื่นเพื่อการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสำรวจออกแบบและจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ
งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ งานควบคุมอาคารตามกฎหมาย งานรับคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบอนุญาต ก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค และกิจการประปา
งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบบน้ำและงานจัดตกแต่งสถานที่ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,555,760 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com