ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่อสูบน้ำ ๖ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๕๕ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่อสูบน้ำ ๘ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๕๕ ๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่อสูบน้ำ ๖ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๕๕ ๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่อสูบน้ำ ๖ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๕๕ ๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่อสูบน้ำ ๖ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๕๕ ๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๗๖๖ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุฝึกอาชีพการทำผ้าพันคอจากบล็อกไม้ โครงการฝึกอาชีพอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพประเภทกลุ่มคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0004 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]จ้างทำป้ายไวนิลกำจัดลูกน้ำยุงลายตามโครงการรงรณค์ควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย 3 โรค (โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]ซื้อซื้อผ้าสีฟ้าและสีขาว เพื่อประดับตกแต่งตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมารถปรับอากาศ โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง(ครอบครัวสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๑๐๐ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๐๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๘๐๐ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]ซื้อผ้าสีฟ้า เพื่อประดับตกแต่งตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาประดับตกแต่งไฟฟ้าบริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาง ตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๐๔ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๗๖๖ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๙๗๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแท็กเตอร์ (รถขุดตัก) หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๑๘ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) สำหรับรถแทร็กเตอร์ (รถขุดตัก) หมายเลขทะเบียน ตค 1118 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายเสียงไร้สายขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง จำนวน ๑๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๐๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]ซื้อถังน้ำมันพลาสติก ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ลงนามถวายพระพรบริเวณทางเข้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2561 ]จ้างเหมาประดับตกแต่งไฟฟ้าบริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 126 เมตร จำนวน 2 ป้าย ตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม ตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 3531 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2561 ]ซื้อผ้าสีเหลืองและสีขาวสำหรับประดับซุ้มในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2561 ]ซื้อถังพลาสติกสีดำขนาดความจุ ๕๐ ลิตร พร้อมฝาปิด จำนวน ๒๐๐ ใบ ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและกิจกรรมต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพตำบลบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]จ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน จำนวน ๒ วัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพตำบลบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๙๗๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำหรับเครื่อง Fuji Xerox) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุฝึกอาชีพการทำผ้ามัดย้อม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำหรับเครื่อง Samsung) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ สายซอยบางกร่าง 63/5 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2561 ]

  (1)     2   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,539,349 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com