ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( ชุดความร้อน FK-๑๗๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์เฟื่องฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๒๘๑ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๗๖๖ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก SAMSUNG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึก FUJI ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์การฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 และห้องเก็บของอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๐๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๐๔ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๐๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๙๗๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๐๗๖ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๐๔ นนทบุรี และหมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๐๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2561 ]จ้างย้ายสถานีหอกระจายเสียงไร้สายขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการซ่อมแซมสะพานวัดปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๐๔ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๕ ๕๐ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝาเพดานห้องกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การฝึกอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๗๖๖ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๙๗๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท ๔ ประเภท ขนาดความจุ ๖๐ ลิตร จำนวน ๑๓ ชุด รวม ๕๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๐๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๕๗๘ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2561 ]จ้างต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซด์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซด์ 1 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่อสูบน้ำ ๖ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๕๕ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่อสูบน้ำ ๘ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๕๕ ๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่อสูบน้ำ ๖ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๕๕ ๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่อสูบน้ำ ๖ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๕๕ ๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่อสูบน้ำ ๖ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๕๕ ๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๗๖๖ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุฝึกอาชีพการทำผ้าพันคอจากบล็อกไม้ โครงการฝึกอาชีพอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพประเภทกลุ่มคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0004 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]จ้างทำป้ายไวนิลกำจัดลูกน้ำยุงลายตามโครงการรงรณค์ควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย 3 โรค (โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,554,996 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com