ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ รถดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน - 4885 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2561 ]จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าเลียบคลองนายเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2561 ]จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณโรงเรียนวัดบางระโหง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2561 ]จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากศูนย์ ศอ.ชต. บางกร่าง รพ. สต. บ้านวัดแคในเชื่อมต่อถนนหลังโรงเรียนวัดแคใน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2561 ]จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดปราสาทเชื่อมต่อถนนเดิมหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2561 ]จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบางกร่าง 35 (ซอยจำนงค์) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2561 ]จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบลานจอดรถบรรทุกขยะ บริเวณวัดประชารังสรรค์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานของห้องกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 6 คัน จำนวน 4 วัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาติดตั้งไฟ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกพิมพ์ เคียวเซร่า รุ่น ECOSYS P5021cdn) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และถุงมือยาง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2561 ]ซื้อเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาเต๊นท์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์โคมไฟส่องสว่างถนนแบบ LED บริเวณซอยวัดประชารังสรรค์ จากถนนราชพฤกษ์ ? วัดประชารังสรรค์ จำนวน 37 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๐๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน รถเฉพาะกิจ (รถตู้พยาบาล) หมายเลขทะเบียน กว ๕๓๓๙ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (วิทยุสื่อสารเครื่องแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อาคาร 1 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ประกอบพระราชกรณียกิจ ขนาด ๑๒x๖ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]ซื้อผ้าสีเหลืองและสีขาวสำหรับประดับซุ้ม สีละ 5 ม้วน ๆละ 60 หลา รวม 10 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]ซื้อธงชาติและอุปกรณ์สำหรับประดับธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาประดับตกแต่งไฟฟ้าบริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ระหว่างวันที่ 5-31 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๙๗๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๖๑๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๐๔ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๘๐๐ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๙๗๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำหรับกล้องถ่ายรูป NIkon รุ่น D5600 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาเช่าเต้นท์ขาวผ้าไวนิล จำนวน 8 หลัง ตามโครงการงานพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันวชิราวุธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]ซื้อผ้าสี (แดง,ขาว,น้ำเงิน) หน้ากว้าง 50 นิ้ว ยาวม้วนละ 60 หลา จำนวน 12 ม้วน และธงชาติ ขนาด 80120 ซม. ตามโครงการงานพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันวชิราวุธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ชุดเครื่องปั่นไฟและชุดเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๓๙๐ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1421 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมชุดกระจายสัญญาณอินฟาร์เรด ชุดไมล์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เคียวเซร่า รุ่น ECOSYS M5521 cdn จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นง - 8808 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2561 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,585,516 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com