นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
 
 


นายณัฐวุฒิ จิตตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)


นางสาวภัทรภร สนั่นเสียง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายบุญสม เล็กเผือก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวกริษฐา มากมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางกนกนัน ยิ่งกิจไพบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวพัชรี พูลเณร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางลักขณา ปรีชาพงค์มิตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,525,890 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com