นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายชล ทวีศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่า่ง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
 
 


นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายชล ทวีศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่า่ง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)


นายณัฐวุฒิ จิตตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)


นางสาวภัทรภร สนั่นเสียง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายบุญสม เล็กเผือก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวกริษฐา มากมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,539,334 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com