เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 พ.ย. 2564 นบ0023.5/ว4373 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 นบ0023.3/ว4371 การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 นบ0023.3/ว4377 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30 , 33 - 34 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 นบ0023.5/ว4374 รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 นบ0023.3/ว982 ขอขยายเวลาการบันทึกข้อมูล เรื่องการกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 นบ0023.1/ว985 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 นบ 0023.3/ว981 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 นบ 0023.3/ว980 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 นบ0023.3/ว4351 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 นบ0023.ว4327 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest