เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.2/ว3798 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ้ทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอนตำแหน่งครู ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.2/ว823 แจ้งกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.5/ว3802 การแต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคกลางแทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 3757 การคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 21 วรรคสาม และการคัดเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ตามมาตรา 74 วรรคสอง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3785 การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.4/3783 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 3775 ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2564 นบ 0023.4/ว3774 ขอประชาสัมพันธ์ "สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ" (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2564 นบ 0023.4/3765 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว819 รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 เพื่อใช้ประโยชน์กับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest