เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว816 คู่มือการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็ก 6-19 ปี (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว814 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา (โรงเรียนและวิทยาลัย) ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3761 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3758 แนวทางการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรคโควิด-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3760 ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3759 การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 3756 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2564 นบ0023.3/ว3775 ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว813 ประสานงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยว่า ติดตามสถานการณ์น้ำ ให้พิจารณาเตรียมแก้ไขในพื้นที่ที่มีการขาดแคลนน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว810 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 603 แห่ง โดยมีสถานศึกษาร้องขอให้มีการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 76 แห่ง (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest