เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ต.ค. 2564 นบ 0023.5/ว811 ได้จัดเก็บภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกเก็บเพิ่มจากค่าะรรมเนียมใบอนุญาตสุราในเดือนสิงหาคม 2564 ได้นำส่งเงินเข้าบัญชีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลตามแหล่งที่จัดเก็บค่าะรรมเนียม จำนวน 40 แห่ง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 โดยโอนเงินจากบัญชีผ่านระบบ KTB Corporate Online (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 3731 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมนักขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมสุขภาวะ (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2564 นบ 0023.4/ว808 สรุปผลการประชุมหารือพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2564 นบ 0023.4/ว807 กรมโยธาธิการและการผังเมือง แจ้งว่า กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3730 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2564 นบ 0023.5/ว 803 ช้หลักเกณฑ์ตามสัดส่วนจำนวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรในวันสิ้นปีงบประมาณในการคำนวณจัดสรร เพื่อให้การสำรวจข้อมูลจำนวนประชากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3726 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3725 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3720 การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2564 นบ 0023.4/3724 ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest