เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3719 ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3721 ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปีการศึกษา 2563 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3723 ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว800 ส่งข้อมูล Infographic ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมีเป้าหมาย 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี 2 ศาสนสถาน (ตามข้อจำกัดในแต่ละพื้นที่) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2564 นบ 0023.5/ว3621 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2564 นบ 0023.5/ว785 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2564 นบ 0023.5/ว3676 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3680 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3673 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2564 นบ 0023.4/3689 การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest