เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3688 ขอส่งหนังสือ "คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว797 แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3682 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3627 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3683 การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2564 นบ 0023.4/796 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนรับทราบ (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3634 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3675 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลประปาหมู่บ้านในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว781 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
1 ต.ค. 2564 นบ0023.3/ว3633 ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest