เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ต.ค. 2564 นบ0023.3/ว786 ดำเนินการปรับปรุงคู้มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564) ในส่วนของขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่นของอปท. (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
1 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3494 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
1 ต.ค. 2564 นบ0023.3/ว3661 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
1 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3497 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
1 ต.ค. 2564 นบ0023.4/ว3620 การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
1 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 3493 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2564 นบ0023.2/ว3631 การกำหนดผลงานเป็นนที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2564 นบ 0023.3/ว 3622 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 5 ปี (2566 - 2570) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2564 นบ0023.3/ว784 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2564 นบ0023.3/ว782 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2/2564 ของสถานศึกษาในอปท. (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest