เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 ต.ค. 2555 นบ 0037.3/3463 แบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2556 จังหวัดนนทบุรี (ประกาศมาแล้ว 3292 วัน) ประเภท1
10 ต.ค. 2555 นบ 0037.2/ว 260 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประกาศมาแล้ว 3292 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2555 นบ 0037.2/3448 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งวดที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 3294 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2555 นบ 0037.1/3427 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3297 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2555 นบ 0037.2/3424 การส่งคืนอัตราตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3297 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2555 นบ 0037.2/ว 255 หารือการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ(วช) (ประกาศมาแล้ว 3297 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2555 นบ 0037.2/ว 254 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ (ประกาศมาแล้ว 3298 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2555 0037.2/249 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559) เรียน คณะอนุกรรมการฯ (ประกาศมาแล้ว 3315 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2555 นบ 0037.2/ว 248 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559) เรียน นานอำเภอ ทุกอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 3315 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2555 นบ 0037.2/3184 การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ประกาศมาแล้ว 3318 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest