เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ก.ย. 2555 นบ 0037.1 โครงการ ?มหาดไทย...ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ? (ประกาศมาแล้ว 3319 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2555 นบ 0037.2 การรายงานผนการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ประกาศมาแล้ว 3319 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2555 0037.1/3159 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดตามโครงการประกวดคำขวัญเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2555 (ประกาศมาแล้ว 3319 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2555 นบ 0037.3/3141 เสื้อ ?หนึ่งแสนครูดี? (ประกาศมาแล้ว 3320 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2555 นบ 0037.1/3123 ฐานข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (นบ0037.1/3123) (ประกาศมาแล้ว 3322 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2555 นบ 0037.1/3108 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นบ0037.1/3108) (ประกาศมาแล้ว 3325 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2555 นบ 0037.1/3112 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การสั่งซื้อซีดีรวมบทเพลงเทิดพระเกียรติและเสื้อปักตราสัญลักษณ์ (นบ0037.1/3112) (ประกาศมาแล้ว 3325 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2555 นบ 0037.1/3111 จัดทำวารสารท้องถิ่นไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ (นบ0037.1/3111) (ประกาศมาแล้ว 3325 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2555 นบ 0037.3/3078 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 3327 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2555 นบ 0037.1/3076 ขอเชิญร่วมโครงการแข่งขันการอ่านพระธรรมพร้อมคำแปลแบบร้อยแก้วชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ประกาศมาแล้ว 3327 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest