เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ก.ย. 2556 นบ 0023.3/ว3051 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 3008 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2556 นบ 0023.3/ว3032 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 3010 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2556 นบ 0023.3/ว1147 แบบสรุปหนังสือสั่งการที่กำหนดระยะเวลารายงานจังหวัดและรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3010 วัน) ประเภท1
2 ก.ย. 2556 นบ 0023.1/14475 ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3011 วัน) ประเภท1
2 ก.ย. 2556 มท 0023.2/ว163 แบบสรุปรายงานข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย (ประกาศมาแล้ว 3011 วัน) ประเภท1
2 ก.ย. 2556 นบ 0023.3/ว2992 โครงการสัมนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2556 (ประกาศมาแล้ว 3011 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2556 นบ 0023.6/ว1156 การรายงานการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3014 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2556 นบ 0023.1/1149 การจัดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์และลงนามถวายพระพรตามโครงการจัดสร้างรูปเคารพพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมของมูลนิธิ มิลาเคิล ออฟไลฟ์ (ประกาศมาแล้ว 3014 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2556 นบ 0023.5/1154 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ประกาศมาแล้ว 3015 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2556 นบ 0023.5/14290 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3015 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest