เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ส.ค. 2556 นบ 0023.1/1115 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการใช่จ่ายงบประมาณของ อปท.ในระบบe-plan (ประกาศมาแล้ว 3019 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2556 นบ 0023.1/1104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 3020 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2556 ที่ นบ 0023.4/1102 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2555 (ประกาศมาแล้ว 3020 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว2927 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2556 (ประกาศมาแล้ว 3020 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2556 นบ 0023.5/1108 โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 3020 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2556 นบ 0023.5/13702 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3022 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2556 นบ 0023.5/13702 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3022 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2556 นบ 0023.2/ว161 แผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติการของราชการ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2556 (ประกาศมาแล้ว 3025 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2556 นบ 0023.2/ว157 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2556 (ประกาศมาแล้ว 3025 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2556 นบ 0023.5/13588 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) งบประมาณปี 2556 ผ่านทางระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 3026 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest