เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองบางกร่าง

เรื่อง ขอเชิญผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และ ผู้ย้ายทะเบียนบ้าน)

 

❗️ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

 

❗️คุณสมบัติ

1. ผู้สูงอายุ ต้องเกิดก่อน 2 กันยายน 2506

2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

 

❗️หลักฐานในการลงทะเบียน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ หรือ ผู้รับมอบอำนาจ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะโอนผ่านบัญชีธนาคาร (ได้ทุกธนาคาร ยกเว้น ธนาคารธนชาติ)

ติดต่อสอบถามได้ที่

งานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองบางกร่าง สำนักปลัดฯ ชั้น 1

โทร. 024463434 ต่อ 102

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest