เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

พิธีเปิดศูนย์พักคอย CommunityIsolation ตำบลบางกร่าง

พิธีเปิดศูนย์พักคอย CommunityIsolation ตำบลบางกร่าง
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เปิดศูนย์พักคอย CommunityIsolation ตำบลบางกร่าง นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี และคณะ เป็นประธานในพิธีเปิด CommunityIsolation ตำบลบางกร่าง ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ 10 โดยมีท่านนายกสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สาธารณสุขอำเภอเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบางกร่าง พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี สาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ท่านเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ดอนพรหม ข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยในวันนี้ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองบางกร่าง ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทางราชการอย่างเคร่งครัดในเรื่องของระบบ ความสะอาด และความพร้อม

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest