เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 4 โดยมีนายรชต สุทธิพันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง เป็นประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ------------------------------------------------------------------------ ติดตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ ร้องเรียนร้องทุกข์ ของเทศบาลเมืองบางกร่างได้ที่ กองช่างเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 3 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 302 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 3 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 330 กองคลังเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 1 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 สำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 1 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 กองการศึกษาเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-497-6067 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-497-6068 ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 095-932-4501 ตลอด 24 ชั่วโมง --------------------------------------------- Line เทศบาลเมืองบางกร่าง : bangkrang_th ???? Website : www.bangkrang.go.th ???? เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest