เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยท่านนายกสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ณ ห้องประชุมมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ----------------------------------------------

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest