เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการอบรมทบทวนให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการอบรมทบทวนให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลางที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต เมื่อเป็นแล้วไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคจะต้องเสียชีวิตทุกราย ซึ่งโรคนี้จะมีพาหะที่นำโรค คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หนู เป็นต้น เมื่อคนถูกสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด สัมผัสสัตว์หรือถูกน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคก็จะทำให้เชื้อโรคนั้นแพร่ติดต่อมาสู่คนได้ และสัตว์ที่เป็นโรคก็ยังสามารถแพร่เชื้อโรคไปยังสัตว์ปกติที่ไม่เป็นโรคได้ โรคพิษสุนัขบ้ามักจะพบมีการแพร่ระบาดในช่วงฤดูร้อน คือ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงมิถุนายนของทุกปี โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถควบคุมป้องกันได้ แต่ไม่สามารถรักษาได้ เมื่อมีอาการ ของโรค การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การระวังไม่ให้สัตว์กัด หรือถูกน้ำลายของสัตว์ รวมทั้งการพาสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถ้าถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมกัด ต้องรีบทำความสะอาดบาดแผล และไปพบแพทย์ เพื่อทำการฉีดวัคซีนทันที กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกร่าง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการอบรมทบทวนให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้นโดยดำเนินงานรณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เลี้ยงไว้ มารับบริการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด จึงจัดการอบรมทบทวนให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 4

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest