เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2
ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายในเขตพื้นที่ชุมชน โดย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว จึงขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 18 มิถุนายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย. com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-308-9330 พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย E-mail : thaisaferoad@gmail.com

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest