เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)ของเทศบาลเมืองบางกร่าง ประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)ของเทศบาลเมืองบางกร่าง ประจำปี 2564
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)ของเทศบาลเมืองบางกร่าง ประจำปี 2564 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยประกาศให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 14 มาตรา 252 ได้บัญญัติไว้ว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี มาตรา 15 สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มาตรา 48 ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 25 (3) กำหนดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจในการแต่งตั้งและจัดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 6 การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ข้อ 56 ก่อนการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำกับดูแล ดังนั้น สำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง จึงจัดทำโครงการฝึกอบรบคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เทศบาลเมืองบางกร่างขึ้น เทศบาลเมืองบางกร่าง ได้จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ของเทศบาลเมือง ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2564 ณ เทศบาลเมืองบางกร่าง (หลังใหม่) ชั้น 5 เขตที่ 1 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เขตที่ 2 วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เขตที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest