เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีย้ายที่อยู่)

การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีย้ายที่อยู่)
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางกร่าง #การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีย้ายที่อยู่) เนื่องจากประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เมื่อมีการย้ายภูมิลำเนาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และไม่ได้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้เสียสิทธิการได้รับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุตามระยะเวลาที่ควรได้รับจริง เทศบาลเมืองบางกร่าง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้สูงอายุท่านใดที่ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกร่าง ในปี พ.ศ.2564 ขอให้ท่านมาติดต่อลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล อาคารหลังใหม่ ชั้น 1 (ในวันและเวลาราชการ) #งานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 221 Line อบต.บางกร่าง : bangkrang_th Website : www.bangkrang.go.th เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest