เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางกร่าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรี จึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมสำหรับกลุ่มสตรีตำบลบางกร่าง ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้เพิ่มพูนพัฒนาศักยภาพในความเป็นผู้นำ สำนึกรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนการร่วมกันทำงานเป็นทีม จึงได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดจัดฝึกอบรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ เทศบาลเมืองบางกร่าง และ ศึกษาดูงานสถานที่จริง ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช #งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 221 Line อบต.บางกร่าง : bangkrang_th Website : www.bangkrang.go.th เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest