เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563

โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ และนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์กำหนดแผนงานและโครงการต่างๆ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำโดย นายรชต สุทธิพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง พร้อมรองปลัดฯ ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง ออกปฏิบัติการโครงการจัดทำเวทีประชาคมในครั้งนี้ ตามกำหนดการดังนี้ - 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. หมู่ที่ 2,3,4 สถานที่ โดมโรงเรียนวัดปราสาท - 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. หมู่ที่ 5,6,7 สถานที่ วัดแคใน - 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. หมู่ที่ 8,9 สถานที่ โดมโรงเรียนวัดบางระโหง - 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. หมู่ที่ 10 สถานที่ โดมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest