เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

กิจกรรมโครงการ BIG CLEANING DAY เทศบาลเมืองบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมโครงการ BIG CLEANING DAY เทศบาลเมืองบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมโครงการ BIG CLEANING DAY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง โดยนายรชต สุทธิพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมดำเนินการ BIG CLEANING DAY ร่วมกับพนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานมากขึ้น

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest