เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

กิจกรรมโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน

กิจกรรมโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน
เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยเทศบาลเมืองบางกร่างร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติกรรม จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) เพื่อให้นักเรียนตระหนักและมีความรู้เท่าทันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ระบาดในสังคมปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกร่างเข้าประจำจุดคัดกรองก่อนเข้ารับการอบรม ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) และท่านเจ้าอาวาสวัดบางระโหง อนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรม โดยนายธรรมศักดิ์ เสือนาค รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง นายณัฐวุฒิ จิตตระกูล หัวหน้าฝ่่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางกร่าง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest