เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

         งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานเบิกจ่าย รับ นำส่ง เก็บรักษาเงินและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา

         งานเบิก จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอื่น ๆ

         งานเบิกจ่ายขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ งานจัดสรรเงินต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายงบ ประมาณ งานจัดทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

         งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่ายทุก ประเภท งานตรวจสอบบัญชี

         งานวิชาการด้านการเงินและบัญชีและการพัสดุ งานช่วยเหลือและให้คำแนะนำวิชาการและระเบียบข้อปฏิบัติทาง การเงินและบัญชี งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

         งานตรวจรายงานต่างๆ งานอุทธรณ์ งานบัญชีภาษีคงค้าง งานรายงานภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่เก็บได้

         งานพิจารณาคำร้อง คำขอ หรือ เรื่องราวอื่นๆ ให้ความเห็นและวินิจฉัยสั่งการในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย งานปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

         งานชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยว กับงาน การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายข้อบังคับ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง

         งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest