เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

         งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
         งานควบคุม การก่อสร้างและซ่อมแซมถนน อาคาร สะพาน งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ งานประสานงานหน่วยงานอื่นเพื่อการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
         งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสำรวจออกแบบและจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ
         งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ งานควบคุมอาคารตามกฎหมาย งานรับคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบอนุญาต ก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
         งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค และกิจการประปา
         งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบบน้ำและงานจัดตกแต่งสถานที่ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
         ฝ่ายผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest