เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์

ผู้ยื่นคำขอฯ

สถานภาพสมรส

เกี่ยวข้องโดยเป็น

สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ โดยวิธีดังต่อไปนี้

พร้อมแนบเอกสาร

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์

1.กรอกข้อมูลที่แท้จริงให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ กรณีจำเป็น
2.ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียนคำร้อง
3.ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อน ส่งข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0-2446-3434, 0-2446-3567

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest