เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง
thumbs
นางสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข
รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง
thumbs
นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง
thumbs
นายประยงค์ เพชรยัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
thumbs
นางสาวมธุรวันต์ มนตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นายสุวภัทร อาชววาณิชกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นางสาววิมลรัตน์ บัวชื่น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
thumbs
นางขวัญใจ อาธิเสนะ
ผู้อำนวยการกองศึกษา
thumbs
นางมนภัทร บัวสุดตา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest