เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายประยงค์ เพชรยัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
thumbs
นายณัฐวุฒิ จิตตระกูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
thumbs
นางลักขณา ปรีชาพงค์มิตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
thumbs
นางกนกนัน ยิ่งกิจไพบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
thumbs
นางชญาดา นิลสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวแสงเดือน เรือนคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
thumbs
นายปัณณ์ สีมันตธรรมกุล
นิติกรปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวนิภาภรณ์ พัฒนเกษม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
thumbs
นางอรอุมา สังข์รุ่ง
นักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นางสาวภัทรภร สนั่นเสียง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
thumbs
นางสาวกริษฐา มากมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
thumbs
นายบุญสม เล็กเผือก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน
thumbs
นายไพรัตน์ สำราญสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน
thumbs
นางดวงใจ ทองธานี
เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายสมบัติ สุขีเดช
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นางสายพิณ พิภพ
ภารโรง
thumbs
นายทัศนะ พึ่งบุญลือ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
นายปวรวิชย์ บัวด้วง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
นางสาวพรทิพย์ ผ่านอ้น
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นายวิโรจน์ เพิ่มพรม
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
thumbs
นางสาววรรณทิชา จันทิม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นางสาวสุพดา สุรประเสริฐวงศ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
thumbs
นายณภัทร พิสัยพันธ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
thumbs
นางสาวพรรณนิภา แจ้งคล้อย
ผู้ช่วยนิติกร
thumbs
นางสาวสาธิมา นิยมปัทมะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายประเสริฐ จิตราวัฒน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ)
thumbs
นายธนโชติ ชื่นแย้ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ)
thumbs
นายสุทธิรักษ์ ผ่านอ้น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ)
thumbs
นายจตุรพิธ สอนหลง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
thumbs
นายอติวัฒน์ สิทธิรักษ์
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
thumbs
นายยุทธ นนทะขันธ์
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นางสาวแก้วตา จิ๋วเชย
คนงาน
thumbs
นางอุดมศรี ดีเสมอ
นักการภารโรง
thumbs
นางสาวสาวิตรี จันทร์โชติ
คนงาน
thumbs
นายธะนิต อ่วมอิ่ม
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายนาถชัย พึ่งลอย
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายสมคเน สมพงษ์
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายสุมิตร สมพงษ์
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายพรหมเจริญ ปันยารชุน
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายชัยวัฒน์ สว่างศรี
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายณัฐพล แย้มแฟง
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายธงชัย ชูเนตร
คนงาน
thumbs
นางมนฑิชา บุญเกิด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
thumbs
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีปานเงิน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาวพรรณฐสร สิฏฐ์ฐานัง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน(ปก/ชก)
thumbs
นางสาวพิยะดา ดีเสมอ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาวพิชภา จิตตระกูล
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest