เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายสุวภัทร อาชววาณิชกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นายสถิตย์ ฉ่ำแฉล้ม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
thumbs
ว่าที่ร้อยตรีกษณะพจน์ วงศ์มิตรแท้
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
thumbs
นายสมชาย ดีสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
thumbs
นายภานุพงศ์ พรมมิน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
thumbs
นายสุรชัย ทางธรรม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
thumbs
นายชาคริต ลังเด๋ง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
thumbs
นายอุเทน มิ่งขวัญ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
thumbs
นายวิบูลย์ สมใจแพร
นายช่างโยธา
thumbs
นายกณิกนันต์ ศิริเดช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
thumbs
นายณัฐกิตติ์ ทรัพย์ห่วง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
thumbs
นางสาวณัฐวดี ชัยชนะมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายทิวากร เรืองยิ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายประเชิญ จันทิม
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก(ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถแม็คโค)
thumbs
นายสมทรง อ่อนนุ่ม
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
thumbs
นายวิทวัฒน์ ดีเสมอ
พนักงานขับรถยนต์ (ช่วยกองศึกษา)
thumbs
นางสาววนาลี อ่อนนุ่ม
คนงาน
thumbs
นางสาวมนชนก สารพันธ์
คนงาน
thumbs
นายสายชล ธรรมนิยม
คนงาน
(ช่วยสำนักปลัด ป้องกันฯ)
thumbs
นายชุมพร ธรรมกัลยา
คนงาน
(ช่วยกองสาธารณสุขฯ)
thumbs
นายเลอวิทย์ ศรีเมือง
คนงาน

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest