เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาววิมลรัตน์ บัวชื่น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
thumbs
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
thumbs
นางสาวศิรมณี พันธุ์พยัคฆ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
thumbs
นายสิธร ประทุมทอง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ)
thumbs
นายประสิทธิ์ สกุลเดียว
คนงาน
thumbs
นายก้องเกียรติ แจ่มทิม
คนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย)
thumbs
นายธาตรี กาญจนเสมา
พนักงานขับรถยนต์( ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถพ่นยุง)
thumbs
นายพงษ์ศักดิ์ บัตรนิล
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถกู้ชีพกู้ภัย)
thumbs
นายพงษ์ศิริ บุญเพชร์
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถกู้ชีพกู้ภัย)
thumbs
นายรังสรรค์ พ่วงพิศ
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
thumbs
นายพุฒิชัย เสริมสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถสุขาและ
รถตัดหญ้า)
thumbs
นายสัมฤทธิ์ ผ่องผาด
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ)
thumbs
นายปฏิภาณ ยุบล
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ)
thumbs
นายมนตรี คำศิลป์
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถดูดสิ่งปฏิกูล)
thumbs
นายต๋อย คำขาว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ)
thumbs
นายปราโมทย์ บัวน้อย
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายนัสทวุฒิ คุ้มครอง
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายยิ่งยศ ศรีเกตุ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสัญชัย พูลเกษม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นางสาวธัณธิตา สุดศรี
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายมนู ธรรมเนียม
คนงานประจำรถขยะ (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ)
thumbs
นายรัชพล เข็มกลัด
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายวีระชัย เอี่ยมเสือ
คนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย)
thumbs
นายนัฐพล ศรีสวัสดิ์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายประสิทธิ์ หัสสิม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายบุญเจิด คุ้มเทศ
คนงาน
(ช่วยกองช่าง)
thumbs
นายธวัชชัย จันทิม
คนงาน
(ช่วยกองช่าง)
thumbs
นายมาโนช จูเล็ก
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นางปิ่นแก้ว สุขสำราญ
คนงาน
(ช่วยสำนักปลัด)
thumbs
นายบุญเหลือ จันทวงษ์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายวัฒนา บุญไธสง
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายจีรศักดิ์ ธารีรัตน์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายนนท์ เขียวสอาด
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายราเชน ทองงาม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายเทพประทาน สิทธิบุญ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายนธี จ่ากลาง
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสหภาพ สุขสวัสดิ์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายพิทักษ์ เชิดดี
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายศิริพงศ์ พุดกล่ำ
คนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ)
thumbs
นายสุพจน์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
คนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ)
thumbs
นายไพโรจน์ แย้มกลีบ
คนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ)
thumbs
นายชัยพร เขียวสอาด
คนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ)
thumbs
นายกิตติศักดิ์ ลิอุบล
คนงาน
thumbs
นายสมชาย โอษฐ์ยิ้มพราย
คนงาน
thumbs
นายสุชาติ ภิรมย์พุ่ม
คนงาน
thumbs
นางสาวเมวดี ดีแจ้ง
คนงาน
thumbs
นางสาววรรธนันท์ พึ่งรุ่ง
คนงาน
(ช่วยสำนักปลัด)
thumbs
นายรักเกียรติ พุ่มสาขา
คนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย)
thumbs
นายทศพล ทิมทอง
คนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย)
thumbs
นายธีรภัทร พารอด
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายพีรพงศ์ เกษแจ่มศรี
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายพิเชษฐ์ จำปาโพธิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
thumbs
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest