ชื่อ
: นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์
ตำแหน่ง
: นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง
08-1931-3357