ชื่อ
: ว่าง
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)