ชื่อ
: นางสาวลักขณา ขวากุพันธ์
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน