ชื่อ
: นางสาววรรณธิวา พึ่งรุ่ง
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08-6984-8633