ชื่อ
: นางวิมล ประเสริฐพรศักดิ์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08-7085-6909