ชื่อ
: นางขวัญใจ อาธิเสนะ
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองศึกษา