ชื่อ
: นางแจ่มจิตร อากาศสุภา
ตำแหน่ง
: ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)