ชื่อ
: นางปราณี พ่วงฉ่ำ
ตำแหน่ง
: ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)