ชื่อ
: นางสาววิมลรัตน์ บัวชื่น
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม