ชื่อ
: ว่าง
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)