ชื่อ
: นายสัมฤทธิ์ ผ่องผาด
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ)