ชื่อ
: นายประเทือง เจริญจันทร์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
08-1585-5439