ชื่อ
: นายมนตรี คำศิลป์
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถดูดสิ่งปฏิกูล)