ชื่อ
: นายยิ่งยศ ศรีเกตุ
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ