ชื่อ
: นายสัญชัย พูลเกษม
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ