ชื่อ
: พันเอกอนุมัติ อินสว่าง
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
08-9042-4303